Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman inom palliativ vård. Metod: En systematisk, metodiska och kritisk granskning av 13 vetenskapliga artiklar användes i relation till litteraturstudiens syfte. Resultat: Fyra huvudteman och sex subteman framkom. Det första temat, känslor av att kunna bibehålla sin professionalitet resulterade till två subteman: maktlöshet och låg autonomi, samt låg kampmoral. Det andra temat, vårdorganisationen, genererade två subteman,  otillfredställande möjligheter till reflektion och utveckling, samt otillräckligt stöd. Det tredje temat handlade om känslor relaterade till omvårdnad. Det fjärde temat, sjuksköterskans upplevelser av motstridiga känslor, gav tvår subteman: emetionell belastning samt att hitta lösningar. Konkusion: Sjuksköterskan måste känna igen etiska dilemman inom palliativ vård, göra goda bedömningar och ta beslut samt hålla sig inom de lagar som styr vården för att kunna hantera etiska frågor. Framtida forskning om etiskt beslutsfattande inom palliativ vård skulle vara lämplig för att förbättra vården i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)