Identitetsrelaterade positiva och negativa autobiografiska platsminnen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen relaterat till platsidentitet och de tio fenomenologiska dimensionerna. Autobiografiska minnen är minnen som refererar till viktiga livsperioder och utgör en del av vår identitet. Total 81 kvinnor och 28 män i åldern 39 – 76 år deltog i studien. Designen för analyserna av kvantitativa data var en mellanpersonsdesign, med en oberoende variabel Plats (positiv/negativ) och två beroende variabler platsidentitet (emotionell/kognitiv komponent) samt de tio fenomenologiska dimensioner i det självbiografiska minnet. Mätinstrumentet bestod av en enkät i tre delar som innehöll frågor baserat på tidigare forskning. Resultatet visade en effekt av Typ av Platsminne. Effekten var associerad med både den emotionella och kognitiva komponenten i platsidentiteten. Resultatet visade också en effekt av Typ av Plats på de tio fenomenologiska dimensionerna. Effekten var associerad med sex av dessa. Det kvalitativa resultatet visade att positiva platsminnen innehåller minnen från rurala miljöer medan negativa minnen i huvudsak var urbana miljöer. Resultatet visade även att en övervägande del av minnena i huvudsak innehöll barndomsminnen oavsett positiva eller negativa platsminnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)