Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. Genom en metodkombination av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ begreppshistorisk analys jämförs användningen av de fem utvalda nyckelbegreppen ”straff”, ”våld”, ”brott”, ”polis” och ”hot”. Materialet analyseras med hjälp av dels Howard S. Beckers teori om moraliska entreprenörer och dels genom en historisk bakgrund om framväxten av den andra vågens feminism i Sverige. Resultatet visar en tydlig ökning av användandet av samtliga fem nyckelbegrepp. Det påvisas även en historisk förskjutning i vilken typ av kriminalfrågor som betonas i valmanifesten, från ekonomisk brottslighet till våld och sexualbrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)