Skam och skuld : utifrån ett psykologiskt och teologiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Arbetet belyser hur olika skolor ser på skam respektive skuld. Tyngdpunkten ligger på affektteorin och Crabbs teologiska perspektiv, som visade sig vara förenliga. Skam innebär då en dämpning av positiva affekter, relaterade till uppsatta mål. Samtidigt placerar det teologiska perspektivet in skam i en större berättelse med en god och kärleksfull Gud som berörs av moraliska distinktioner. Perspektivet går därmed utöver affektteorin, inte minst när vägen ut ur skam och skuld beskrivs. Sorg, förlåtelse, upprättelse och erfarenheten av "Faderns" entusiasm blir viktiga aspekter, tillika med distinktionen mellan äkta och falsk skuld. Inom bägge synsätten är skam och skuld nära relaterade, vilket uppsatsens kvantitativa undersökning bekräftade.Studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan könen men gav konsekvent högre skam- och skuldvärden för kvinnor. Även en fallstudie ingår som fördjupar kunskapen om skam och skuld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)