Centrala komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter på en akutmottagning : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Pediatriskt trauma är ett internationellt hälsoproblem som kräver att sjuksköterskan har ökad kunskap om barnets och dennes familjs behov, hur barnet reagerar på trauma både psykologiskt och fysiologiskt samt speciella färdigheter för att ge traumavård av god kvalitet. Att ge omvårdnad till dessa patienter kan vara komplext för sjuksköterskan, då vanligtvis även familjen finns närvarande. Syfte: Att undersöka centrala komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie med systematisk datainsamling och analys och kvalitativ metod genomfördes med sökningar ur två databaser. Befintliga data ur vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats. Elva kvalitetsgranskade primära studier identifierades till resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier analyserades fram. Den första kategorin är Förmedla trygghet. Att ge löpande information, vara stödjande och lugnande med empati och skapa en förtroenderelation var viktigt för att förmedla trygghet. Samspel och stöd var den andra kategorin och det mest framträdande resultatet som tar upp samspelet mellan sjuksköterska, patient och dennes familj. Vid omvårdnad av pediatriska traumapatienter är det inte bara barnet i sig som behöver uppmärksammas, sjuksköterskan behövde se hela familjen och ge stöd, bjuda in till delaktighet och smärtlindra både psykologiskt och fysiologiskt. Organisatoriska förutsättningar är den tredje kategorin som beskriver hur sjuksköterskans kompetens har betydelse för omvårdnadens kvalitet, vilken påverkan tid har och hur sjuksköterskan i sitt samarbete med kollegor kan ge god omvårdnad. Slutsats: Det finns flera komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter och dessa patienter får olika förutsättningar beroende på vilken akutmottagning som tar emot och vilken kompetens som finns på plats. Sjuksköterskan befinner sig i en komplex och stressfylld situation där många olika behov måste tillgodoses. Sjuksköterskans kompetens behöver därför utvecklas kontinuerligt för att skapa trygghet och kunskap om vilka behov som är viktigast att prioritera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)