Stress hos gymnasieungdomar : Områden som stressar och salutogena faktorer som skyddar

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Forskning tyder på att den stressrelaterade ohälsan bland dagens ungdomar har ökat, särskilt bland unga kvinnor. Syftet med föreliggande studie var dels att undersöka förekomsten av upplevd stress hos gymnasieungdomar i årskurs 2 och 3, men också vilka områden som ungdomar upplever som stressande. Vidare undersöktes också hur de två salutogena faktorerna upplevd självkänsla och upplevt socialt stöd påverkar stressnivån. Studien undersökte även huruvida könsskillnader föreligger gällande stressnivå, vilka områden som upplevs stressande samt kring den upplevda självkänslan. Studien är av självskattningsart i form av en enkät. Urvalet bestod av 179 elever från fyra olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i södra Sverige. Resultatet visade att 68 % av ungdomarna upplever en hög stressnivå, där kvinnor skattat högre stressnivåer än män, vilket går i linje med tidigare forskning. De områden som starkast kunde predicera stressnivån var stress inför framtiden och stress av skolarbetet där den senare hade störst förklaringsvärde. Kvinnor rapporterade signifikant högre värden inom fyra av de sex områdena som mättes. Vad gäller de salutogena faktorerna var det enbart självkänsla som signifikant kunde predicera en minskning av stressnivån hos ungdomarna. Tidigare forskning har dock visat att såväl socialt stöd, som självkänsla, kan betraktas som salutogena faktorer vid stress.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)