Handledning. Handledares perspektiv på sitt arbete med fokus på legitimitet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Marika Johansson; Lizett Nilsson; [2016-01-22]

Nyckelord: handledning; legitimitet; konflikthantering;

Sammanfattning: Syfte: Arbetet syftar till att undersöka hur handledarna ser på sitt arbete med ett fokus på legitimitet. Detta undersöktes utifrån tre frågeställningar som behandlar vad handledarna ansåg vara syfte och uppgift med deras arbete, vad för slags företag, enligt dem själva som söker handledning och varför de gör det, och hur handledarna upplever att de får legitimitet i sitt arbete. Teori: Arbetet byggdes på ett sociokulturellt perspektiv, dels genom språkets vikt och dels genom ett fokus på samspelet. Tre centrala begrepp har i arbetet behandlats, dessa är kompetens, kommunikation och samspel. Dessa är en grund för att handledningen ska lyckas. Metod: I studien har kvalitativa intervjuer valts som fokus för att undersöka det valda syftet och frågeställningarna. Intervjuerna är gjorda på ett semistrukturerat vis för att kunna undersöka hur handledarna ser på sig själva och deras arbete genom öppna frågor. Denna metod har valts för att på djupet undersöka de uppfattningar som finns kring denna yrkesgrupp. Resultat: Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar det sig att språket och samspelet med kunden är viktigt för att handledningen skall bli så lyckad som möjligt. Handledarna har som mål att hjälpa människor och detta vill de också göra över en längre tid. Handledarna kan i handledningen använda sig utav olika roller, beroende vad för uppdrag de tilldelas. Handledningen är för företagen viktig i de fall företagen själva inte har möjligheten, kunskapen eller resurserna att utföra det som ska utföras. Detta eftersom handledare har lång erfarenhet och bred kunskap inom sitt ämne. De får på så sätt legitimitet genom sitt arbete, sin kompetens och sättet att arbeta, agera och samverka på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)