Idrotten som (o)hälsofrämjande arena? : En intervjustudie om kroppskultur, jargongen och social struktur inom ishockey

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. Även om ishockey kan ses som en god fostringsarena för barn och unga har det under det senaste decenniet förekommer kritik mot jargongen i denna idrott som kan anses homofobisk, kvinnoförnedrande och våldsuppmuntrande. Mäns våld mot kvinnor kostar samhället stora summor utöver det fysiskt och psykiskt lidande som de utsatta utstår. Det har visats sig finnas kopplingar mellan idrottsutövande, alkohol och våld. Forskning indikerar att den hegemoniska maskulinitet som spelare förväntas leva upp till från tränare, publik och medspelare har en betydande faktor till det våldsbenägna beteendet även utanför arenan   Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kroppskultur, jargong och social struktur bland manliga ishockeyspelare, samt hur detta upplevs påverka deras syn på sexualitet, aggressivitet och handlingar utanför arenan.   Metod: Sex manliga aktiva spelare från olika divisioner i svensk hockey intervjuades. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   Resultat: Spelarna såg idrotten som en viktig del av livet där de kunde vara sig själva och bilda starka vänskapsband. Jargongen kunde utöver de positiva sidorna bidra till skapandet av en destruktiv syn på våld, kvinnor och homosexuella jämfört med vad som kan anses normalt i dagens samhälle. Objektifiering, våld och nedvärdering normaliserades inom idrotten.   Slutsatser och implikationer: Mäns våld mot kvinnor kostar samhället stora summor pengar och personligt lidande. Den sociala strukturen inom ishockey är djupt rotade och svårföränderlig. Jargonen och det våldsamma beteendet som kan ses inom sporten kan sprida sig till andra situationer i livet. Utifrån ett folkhälsovetenskapligt synsätt har det visat sig behövas insatser för att belysa och förändra jargongen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)