Högläsning som verktyg för ordförrådsutveckling hos flerspråkiga barn : En studie om hur förskollärare använder högläsning för att utveckla det svenska ordförrådet hos flerspråkiga barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om förskollärares arbetssätt för utveckling av flerspråkiga barns ordförråd i det svenska språket. Det finns många flerspråkiga förskolebarn som är i behov av att utveckla ordförrådet för att kunna kommunicera. Förskollärare har observerats under högläsning med ett flerspråkigt barn och blivit intervjuade om deras arbetssätt därefter. Studien tar sin utgångspunkt från en kategorisering av lärandet som kontextuellt, analytiskt och förankrat. Det analytiska arbetssättet var mest förekommande bland förskollärarna. Förskollärarna berättar att de inte arbetar med att göra barn fonologiskt medvetna inom det förankrade arbetssättet. De säger att de arbetar mest med det kontextuella arbetssättet som innebär att göra kopplingar mellan böckernas innehåll och barnens erfarenheter. I observationerna används det kontextuella arbetssättet minst och desto mer av det förankrade arbetssättet. Det tyder på att förskollärarna inte är medvetna om de olika arbetssättens innebörd eftersom intervjuerna och observationerna ger skilda resultat. En slutsats är att förskollärare behöver bli mer medvetna om arbetssättens innebörd eftersom de är viktiga för barnens utveckling av ordförråd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)