Malnutrition hos äldre patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Författare: Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund

Det biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos alla

individer. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. Även förekommande sjukdomstillstånd som stroke och demens leder till funktionsnedsättningar hos den äldre patienten och detta ökar behovet av omvårdnad. Sjuksköterskans roll är att främja patientens hälsa genom att stärka patientens egna resurser och skapa förutsättningar för den äldre att bibehålla den fysiska funktionen och bli så självständig som möjligt. Äldre människor har ett annorlunda nutritionsbehov som innebär att de behöver en energitätare kost med en högre andel protein och fett. Att täcka den äldres vätskebehov är betydelsefullt eftersom de löper en högre risk för dehydrering. Risken för vitamin och mineralbrist är också högre hos äldre.

 Syfte

Att belysa malnutrition dess förekomst och orsaker hos den äldre patienten. Hur kan sjuksköterskan mildra / påverka malnutrition hos den äldre malnutrierade patienten i sitt omvårdnadsarbete.

 Metod

En litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet och beskriva det nuvarande kunskapsläget.

Sökning skedde i två olika databaser, PubMed och CinAhl, där vedertagna sökord samt urvalskriterier användes. Författarna sökte även data via manuella sökningar. Totalt inkluderades 20 artiklar i studien. Dessa artiklar har kvalitetsbedömts och presenterats i en matris.

 Resultat

Malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos den äldre patienten. De vanligaste orsakerna till malnutrition är hög ålder, kognitiv svikt, sjukdom, dålig måltidsmiljö, försämrad munstatus, dysfagi och depression. Bedömningsinstrument finns och fungerar effektivt om vårdpersonalen använder dem på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan spelar en stor roll i omvårdnaden av den malnutritierade patienten och flertalet studier visar på brister i utförandet av de omvårdnadsåtgärder som krävs. Detta beror till stor del på bristande kunskapsnivå. Bland de förebyggande åtgärderna är en positiv måltidssituation, att implementera individanpassade åtgärder som främjar ätandet samt införandet av nutritionsstöd i form av olika typer av näringstillskott.

 Slutsats

Studien har visat att malnutrition hos den äldre patienten är vanligt förekommande och kan leda till fördröjd återhämtningen och att sjukdomstillståndet förvärras. Kunskapsnivån hos vårdpersonalen är av stor betydelse för att bedöma, förebygga och åtgärda malnutrition och dess konsekvenser. Eftersom en stor del av de åtgärder som krävs ingår i den basala omvårdnaden har sjuksköterskan ett stort ansvar när det gäller förebyggande och behandling av malnutrition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)