Belöningssystem under ekonomiska kriser : En kvalitativ studie av belöningssystem för platschefer vid svenska byggföretag 

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Författare: Arber Ismajli; Gentrit Dobreva; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Belöningssystem under ekonomiska kriser - en kvalitativ studie av belöningssystem för platschefer vid svenska byggföretag. Författare: Arber Ismajli och Gentrit Dobreva. Handledare: Urban Österlund. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara vilken effekt belöningssystemen har på platschefers arbetsmotivation under ekonomiska kriser. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innefattar ämnesområden som berör belöningssystem, motivation, motivation under ekonomiska kriser samt diverse motivationsteorier. Den teoretiska referensramen presenterar egenproducerade modeller som tydliggör teorins innehåll. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning för den teoretiska referensramen och fungerar som en sammanknytning av kapitlet för tydligare förståelse av innehållet. Metod: Denna studie grundar sig i en kvalitativ studie där genomförandet av intervjuer har skett med totalt tio respondenter från byggarbetsmarknaden i Sverige där dessa byggföretag representerar medelstora och stora företag. Slutsats: Byggföretagens syfte med utformningen och implementerandet av belöningssystem är det ingen skillnad på. Samtliga byggföretag vill motivera och erhålla den bästa personalen i sitt företag. Huruvida det aktuella belöningssystemet anses vara effektivt för platschefer eller ej beror på den enskilde individen, vad denne motiveras av och dennes livserfarenheter samt personliga preferenser. Under ekonomiska kriser tenderar platschefer i större utsträckning däremot att motiveras av monetära belöningar i form av lön på grund av osäkra ekonomiska tider. Under ekonomiska kriser tenderar medelstora byggföretag i större utsträckning att tillämpa icke monetära belöningar, medan stora byggföretag tillämpar monetära belöningar i större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)