ATT SJÖSÄTTA EN NY ARBETSMODELL Enhetschefers erfarenheter av hemgång med stöd av hemgångsteam i en västsvensk kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund År 2015 introducerades en ny arbetsmodell för äldre personer som skrivs ut från sjukhus, ”Hemgång med stöd av hemgångsteam” i en kommun i Västsverige. Den nya arbetsmodellen innebar integrering av rehabilitering i ordinarie hemtjänst. Integreringen av den nya modellen i existerande organisation medförde dock vissa svårigheter i samverkan mellan hemgångsteamet och hemtjänsten. Eftersom ledarskapet är betydelsefullt vid en organisationsförändring, var det angeläget att beskriva enhetschefernas erfarenheter av integreringen av hemgångsteamet.Syfte Att utforska enhetschefers erfarenheter av integrering av hemgångsteam i hemtjänstverksamheten i en västsvensk kommun.Metod Semistrukturerade intervjuer med sex enhetschefer inom hemtjänsten. Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetningen av data.Resultat I intervjuerna framkom att det har uppstått brister vid integreringen av den nya arbetsmodellen med hemgångsteam i existerande hemtjänstverksamhet. En röd tråd i intervjuerna var att informationen innan införandet varit otillräcklig, att enhetscheferna inte känt sig delaktiga vid planeringen och att samverkan mellan hemgångsteamet och ordinarie hemtjänstpersonal hade brustit. Vikten av samarbete och kommunikation påtalades. Förslag på förbättringar lades fram.Slutsats Studiens resultat understryker vikten av information och delaktighet vid integrering av nya arbetsmodeller. Studien kan bidra till en ökad kunskap om hur man kan förbättra integrering av nya arbetsmodeller för bättre samverkan vid organisationsförändringar och hur arbetsterapeuten kan främja ett rehabiliterande förhållningssätt hos hemtjänstpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)