Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. Personer med missbruk och beroendetillstånd har rätt till olika samhällsinsatser. Kommuner och Regioner har utifrån sina ansvarsområden ett gemensamt ansvar för att erbjuda stöd och behandling till personer med substansbruk. En viktig del i sjuksköterskans arbete inom primärvården är att upptäcka, kartlägga och att stödja patienter till rätt vårdnivå. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vård av patienter med substansbruk inom primärvården Metod: Examensarbetet baseras på åtta semistrukturerade intervjuer varav fyra med specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor och samtliga arbetar på vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Analys av intervjuer har gjorts med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Analysprocessen ledde fram till tre kategorier med underkategorier. De kategorier som framkom var; att bedöma patientens substansbruk, att möta svåra och komplicerade situationer och att påverkas av verksamhetens organisation. Slutsats: Resultatet av studien visade att det finns förbättringspotential för sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Genom att förstärka med specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens inom psykiatri och ett ökat samarbete med läkare är det möjligt att spara på läkarresurser. Bemötande och omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och missbruk som har en svår komplexitet skulle förbättras. Sjuksköterskorna i studien efterfrågade utbildningsmöjligheter för att öka sin egen kunskap, specialistutbildade kolleger med erfarna inom psykiatri och organisatorisk struktur som främjar samverkan med läkarprofessionen för att kunna möta patientbehovet. Det skulle öka förståelsen till patienter med substansbruk och även stärka sjuksköterskan som profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)