Sponsorers inverkan på friidrottares utrymme i media : -  En kvalitativ undersökning kring förhållandet mellan sportjournalistiken och sponsorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Studien tar avstamp i friidrotten och undersöker vilket inflytande sponsorer har i sportjournalistiken. Syftet är att ta reda på om det finns en koppling mellan sponsorers inflytande i medier och friidrottares utrymme i medier. Det handlar framförallt om att förstå hur denna koppling ser ut ifrån sportjournalistikens perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer med åtta sportjournalister från varierande sportmedier (Dagens Nyheter, Expressen, Sportbladet och SVT Sport) har vi tagit reda på hur deras erfarenhet och förhållande till sponsorer har varit. Resultaten visar att förhållandet mellan medier och sponsorer är mer nyanserad än den framstår. En slags symbios kvarstår, men hur den utmärker sig visar sig vara annorlunda. De resultat vi har fått analyserar vi med nyhetsvärdering, dagordningsteorin och medialisering som teoretiska grunder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)