Affärsutveckling av svenska mikro- och småföretag i fragmenterad industri.

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Joakim Tuutti; Jessica Grunewald; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna uppsats som avhandlar affärsutveckling i mikro – och små industriföretag i fragmenterade branscher är vår undersökningsfråga: ”Hur kan en enskild mindre aktör på en fragmenterad marknad inom svensk tillverkningsindustrin, affärsutveckla sina affärer, stärka sin egen position och förbättra sin lönsamhet?” Huvudsyftet med uppsatsen är att ”att skapa förståelse samt generera förslag på hur mikro- och småföretag verksamma inom en fragmenterad bransch kan gå tillväga för att affärsutveckla sig och sin verksamhet”. Det finns även tre delsyften, nämligen att: kartlägga de problem som finns för aktörerna i fragmenterade branscher, identifiera drivkrafter och hinder för affärsutveckling i dessa samt att uppsatsen skall utmynna i förslag till lämpliga affärsstrategier för mikro – och småföretag verksamma i en fragmenterad bransch. För att kunna svara på undersökningsfrågan och uppfylla syftet har vi intervjuat företagsledare i tre företag i fragmenterade branscher och två företag i tidigare fragmenterade branscher för att se hur branschen ser ut, hur en struktureringsprocess går till, vad företag kan göra för att anpassa sig efter förändringarna med mera. För att lyckas affärsutveckla sin verksamhet och stärka sin lönsamhet krävs att företag i fragmenterade branscher förbättrar sina interna processer och kommunikation och utbyte med aktörerna i affärsmiljön. Företagen och dess verksamhet måste även professionaliseras för att vara konkurrenskraftig när en struktureringsprocess i branschens inleds och nya hinder och möjligheter skapas. Denna uppsats visar hur företag i dessa situationer istället för att falla offer för förändringarna, kan utnyttja dem till sin fördel och utveckla det egna företaget och höja dess lönsamhet. Nyckelord: affärsutveckling, fragmenterad, industri, strategiutveckling, mikro- och småföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)