Partners upplevda delaktighet i rehabiliteringsprocessen efter stroke : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Efter den strokedrabbades insjuknande förändras partnerns aktivitetsroller och vardag. I examensarbetet syftar begreppet delaktighet på hur inkluderad partnern upplever sig få vara i rehabiliteringsprocessen. I rehabiliteringsprocessen är två av vårdpersonalens ansvarsområden att motivera patienten att träna samt inkludera de anhöriga. Syftet med examensarbetet var att identifiera hur delaktiga partners till strokedrabbade upplevde sig få vara i rehabiliteringsprocessen. Kvalitativ metod användes genom nätverksurval och semi-strukturerade intervjuer. Urvalet gjordes genom kontakt med tre olika enheter där tio informanter intervjuades via telefon. En kvalitativ innehållsanalys utfördes. I resultatet framkom att vissa av informanternas aktivitetsroller har förlorats då vissa livsområden var bortglömda av vården, till exempel sexuella aktiviteter. Delaktigheten i rehabiliterings-processen har varit beroende på vårdenhet och vårdpersonal. Slutsatsen var att när en person fick en stroke påverkades även partnern och andra närstående. Det framkom att det fanns en stor oro över den strokedrabbades hälsa hos de anhöriga när de inte fick ta del av viktig information. Informanternas utförande av meningsfulla aktiviteter blev begränsat.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)