Ofrivilligt distansarbete : En studie om ofrivilligt distansarbete och dess påverkan på anställda och organisationer samt deras inställning till distansarbete

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Sofia Petersson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Utbrottet av pandemin Covid-19 har haft en påverkan på många individer på olika sätt och i olika utsträckning. Både individers privatliv och arbetsliv har påverkats då det under pandemin rått restriktioner och begränsande rekommendationer inom flera områden. En av rekommendationerna har uppmuntrat anställda som kan att utföra sitt arbete hemifrån och därmed har den sociala distanseringen blivit påtaglig även i arbetslivet. Syftet med denna uppsats är att utreda om det ofrivilliga distansarbete som ägt rum i större utsträckning sedan utbrottet av Covid-19, med teknik som hjälpmedel och kommunikationskanal, haft en påverkan på anställda och organisationers inställning till distansarbete. Metoden som använts för denna uppsats är en kvalitativ studie genomförd med hjälp av en tematisk innehållsanalys. Den tematiska innehållsanalysen är en flexibel metod som går ut på att utifrån en samling data identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) med hjälp av kodning och kategorisering (Braun & Clarke 2006:78–79). Artiklar från publikationen Computer Sweden användes som underlag för den tematiska innehållsanalysen och utifrån sökordet distansarbete identifierades och avgränsades underlaget till två olika tidsperioderutifrån uppsatsens syfte. Totalt granskades för tidperioden innan Covid-19 12 artiklar samt för tidsperioden efter utbrottet 16 artiklar. Teman som identifierades var organisatoriska styrkor, positiv påverkan anställda, organisatoriska utmaningar, negativ påverkan anställda, framgångsfaktorer och trender.I organisationer har motviljan till distansarbete minskat samtidigt som bilden av de anställdas inställning är något mer splittrad. För vissa individer verkar arbetsformen passa sämre medan den för många är en efterfrågad och viktig del i en flexiblare vardag. Det finns fortsatta organisatoriska utmaningar gällande ledarskapsperspektivet och hur chefer ska leda på distans på ett framgångsrikt sätt. Utmaningarna för de anställda fokuserar numera till stor del på hur distansarbete kan påverka den anställdas fysiska och psykiska hälsa och riskerna som finns kring att den anställde på egen hand måste klara av att balansera arbete och fritid. Pandemin har dock visat på att företag som har anställda som klarar av att distansarbeta gör verksamheten mindre sårbar. Många anställda vill dock ha ett inflytande över sin arbetsform och allt fler företag planerar att ställa om till en hybridarbetsmiljö som möjliggör detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)