Digitala plattformars ekosystem - en kvalitativ studie om digitala plattformars påverkan på företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Digitala plattformar är idag vanligt förekommande och används av flera organisationer. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de tekniska aspekterna av digitala plattformar och främst på de större mer välkända digitala plattformarna som Facebook och Google. Därför har denna studie som syfte att beskriva de möjligheter och utmaningar sex svenska företag verksamma inom olika affärsområden upplever med digitala plattformar i relation till samarbete. Studien genomfördes med sex små och medelstora företag verksamma inom olika affärsområden. Studien är en kvalitativa intervjustudie med en abduktiv metod. Intervjuerna genomfördes med en respondent från var och en av företagen. Resultatet av studien visar att det finns många möjligheter och utmaningar med digitala plattformar i relation till samarbete. De möjligheter som identifierades var mer effektiva processer, integration mellan olika system, förändrade roller, uppkomsten av digitala ekosystem, kombination av resurser och möjligheter till kunskapsdelning. Möjligheterna skapade också olika utmaningar som identifierades som sambandet mellan människor och den digitala plattformen, kontroll av innehållet, värdeskapandet för alla parter, rutiner och processer och beroendet mellan aktörer i nätverken. Med resultatet av denna studie vill jag bidra med ny kunskap inom fältet digitala plattformar, men även visa företag vilka möjligheterna digitala plattformar skapar i samarbete och vilka utmaningar de behöver tänka på

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)