Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. Företag i dessa industrier kan informera sina intressenter om detta med hjälp av olika ramverk och riktlinjer. Det faktum att företag själva, till viss del, kan välja att redovisa sin miljöpåverkan innebär en viss flexibilitet i hållbarhetsredovisningen. Detta leder i sin tur till skillnader mellan företags sätt att redovisa, vilket innebär att jämförbarheten företagen emellan minskar.Syfte: Denna studie syftar till att undersöka omfattningen av företags hållbarhetsredovisning av miljöindikatorer samt hur denna redovisning skiljer sig mellan företag. I undersökningen studeras svenska tillverkningsföretag inom plast- och klädindustrin som redovisar enligt GRI G4.Metod: Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys där författarna har studerat hållbarhetsrapporter för åren 2013–2017. Urvalet består av sex utvalda företag varav tre företag i respektive industri. Data har samlats in utifrån ett protokoll baserat på samtliga miljöindikatorer från GRI G4. Bedömningar för i vilken utsträckning respektive företag har redovisat de miljömässiga indikatorerna har gjorts utifrån en framarbetad kodningsmanual.Resultat och slutsatser: Utifrån studiens resultat är det möjligt att konstatera att redovisningen mellan de olika företagen skiljer sig åt, trots att företagen förhåller sig till samma ramverk. Företagen inom plastindustrin redovisar både fler indikatorer och mer utförligt än företagen i klädindustrin. Det går att konstatera att plastindustrin är en mer mogen industri när det kommer till att redovisa miljöindikatorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)