Sjuksköterskors erfarenheter i samband med hjärt- och lungräddning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen drabbas cirka 1500 patienter av hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Sjuksköterskor är oftast först på plats vid hjärtstopp och initierar hjärt- och lungräddning (HLR). Till följd av detta har sjuksköterskor en central roll i återupplivningsarbetet och därmed är det av stort intresse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av HLR. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter i samband med hjärt- och lungräddning. Metod: Litteraturstudien utgick från en induktiv ansats. Datainsamlingen gjordes genom CINAHL och Pubmed och 10 artiklar inkluderades i resultatet. Resultat och slutsats: Sjuksköterskor upplevde stolthet samt att de utvecklades inom sin roll och profession när HLR-situationer var välfungerade. Sjuksköterskor upplevde också HLR-situationer som ångestfyllda, traumatiska och påfrestande när återupplivningsförsök inte fungerade optimalt. Regelbunden HLR-utbildning, en tydlig rollfördelning och god kommunikation inom teamet under utförandet samt tid för bearbetning och stöd i form av debriefing efter HLR var aspekter som upplevdes resultera i positiva erfarenheter av HLR. Brister i sjuksköterskors arbetsmiljö innan, under och efter HLR har en negativ påverkan på sjuksköterskors psykiska reaktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)