"Det är stort fast familjärt" : En fallstudie om organisationskulturen och ledarskapets betydelse för kulturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Inledningsvis diskuteras begreppet organisationskultur och vad som krävs för att kunna skapa en sådan. Ledarskap och ett speciellt ledarskapsbeteende är två faktorer som sägs vara viktiga för att skapa en organisationskultur. Fallstudiens övergripande syfte är att ingående studera organisationskulturen i det utvalda företaget. I synnerhet, relationen mellan ledarskap och organisationskultur. Studien antar ett holistiskt perspektiv med utgångspunkt i både chefers och medarbetares skildringar. Syftet har sedan brutits ner i frågeställningarna: Vad kännetecknar organisationskulturen på företaget? och Vilken betydelse har ledarskapet i företaget på dess organisationskultur enligt chefer och medarbetare? För att besvara frågeställningarna utfördes sex semistrukturerande intervjuer varav tre medarbetare och tre chefer ur det specifikt utvalda företaget. Den insamlade empirin från intervjuerna analyserades sedan med hjälp av att finna koder i materialet som hade ett samband med varandra. Därefter arbetades teman och dess beskrivningar fram utifrån de koder som funnits. Denna metod kallas tematisk analys. De teorier som studien utgått ifrån är dels Schein’s teori och de tre nivåerna av organisationskultur samt Bass teori om det transformativa ledarskapet.  Resultatet av fallstudien visade att organisationskulturen upplevs ha en familjär stämning, där alla ställer upp och hjälps åt. Kulturen visade sig samtidigt präglas av ett högt tempo, ett stort driv och en viss känsla av distans gentemot ledningen. Ledarskapets betydelse för organisationskulturen ansågs påtaglig, där faktorer som skapandet av möjlighet till utveckling, erbjuden uppmuntran, känna sig sedd och involveras i vad som sker i företaget var återkommande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)