Klimatberäkningar för grundförstärkningsmetoden KC-pelare hos programmet Geokalkyl

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Daniel Granqvist; [2017]

Nyckelord: Klimatberäkningar; Geokalkyl;

Sammanfattning: Vid projektering av väg- och järnväg är det viktigt att i ett tidigt skede som möjligt få en uppfattning om hur kostnaden kommer vara samt vilken klimatpåverkan arbetet kommer medföra. Det finns olika beräkningsprogram som utför både en kostnad och klimatkalkyl vid byggnation av väg- och järnväg. Exempel på beräkningsprogram är Geokalkyl och Klimatkalkyl. Tidigare har en fallstudie utförts mellan Klimatkalkyl och Geokalkyl där det visade på att vid användningen av grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare beräknar Geokalkyl klimatpåverkan 30 gånger så högt som klimatkalkyl. Syftet med det här projektet är att undersöka och vidareutveckla beräkningssättet för kalkcement-pelare hos programmet Geokalkyl. Grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare används bland annat för att stabilisera väg- och järnvägsbankar. Nedsättningen för pelarna är med hjälp av en maskin, blandningsbärare samt en tank förvarar blandningen. Vid nedsättning borrar maskinen ned till önskat djup. Då borren nått önskat djup roterar den upp samtidigt som blandning mängden släpps ut. Blandningen bildar tillsammans med jorden de fasta pelarna som stabiliserar marken. Geokalkyl gör beräkningarna i ett Excelverktyg där hänvisningar sker mellan olika blad i Excel. Ekvationen som gör beräkningen finns under fliken Indata. Alla arbetsmoment för kalkcement-pelare beräknas i samma ekvation där hänvisningar sker till separata informationsbilagor. Maskinförbrukningarna hänvisas till en dold Excelflik, Hagert. De justerbara parametrarna finns under fliken In parametrar. De parametrar som är justerbara är transportlängd och vilken klimatpåverkan pelarna har per längdmeter. Klimatpåverkan mäts i använda kWh och mängden koldioxidekvivalenter. För att uppnå syftet valdes följande utförande. Först inläsning på området, därefter tolkning av tidigare beräkningssätt och till sist uppbyggnad av nya beräkningssättet. Avgränsningarna för projektet är att endast se över specifika arbetsmoment som tillkommer vid användning av grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare hos Geokalkyl. Tidigare beräkningssättet hade bristfälliga hänvisningar till informationsbilagorna, samt felaktiga och bortglömda arbetsmoment. De beräkningarna som var felaktiga var dels att beräkningen tog hänsyn till en dimension men enligt informationsbilagorna skall den variera. Det var även en felaktig volym i pelarna, detta sågs genom att framställningsvärden per längdmeter pelare var med felaktig beräkning på dimension. Exempel på arbeten som tidigare beräkning ej tog hänsyn till var arbetet kring nedsättning, det vill säga förbrukning för maskinen och bäraren samt dess maskintransporter. För att bygga upp det nya beräkningssättet identifierades samtliga arbetsmoment kring kalkcement-metoden. Där respektive arbetsmoment fick en separat ekvation. Samtidigt så lyftes beräkningarna från Hagert till samma Excelblad som resterande beräkning. Alla antaganden från informationsbilagorna lyftes även in till Excelbladet. Genom att alla antaganden och beräkningar nu sker på samma Excelblad gör det beräkningen väldigt följsam. Förutom att beräkningen är följsam så är den lätt att justera genom att alla antaganden syns och att samtliga arbetsmoment har en separat ekvation. De arbeten som är utöver detta arbete måste ses över för att beräkningssättet skall kunna ersätta det befintliga i Geokalkyl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)