Barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: För många kvinnor i utvecklingsländer kan möjligheten att föda någon annanstans än i hemmet saknas, däremot är det ett frivilligt val i medel- och höginkomstländer. I Sverige ingår inte planerad hemförlossning i det svenska sjukvårdssystemet. Tidigare forskning beskriver både för- och nackdelar vid planerade hemförlossningar. Ett fåtal studier har sammanställt barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar. Syfte: Att undersöka barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerad hemförlossning i medel- och höginkomstländer Metod: Kvalitativ metasyntes med meta-etnografi som analysmetod. 15 artiklar inkluderades i resultatet. Artiklar söktes i CINAHL, PubMed, Web of Science och Google Scholar. Resultat: Syntesen resulterade i tre huvudteman; att vara med kvinnan där en god relation till kvinnan belyses. Tron på det normala beskriver att förlossningen skall få ha sin naturliga gång och att medicinska interventioner skall undvikas om det inte finns indikationer för det. I motvind skildras de svårigheter som kan uppstå för barnmorskor som arbetar med hemförlossningar. Slutsats: Barnmorskorna ansåg att hemmet var den plats som var mest förenad med en naturlig förlossning. En lugn och trygg miljö är fördelaktigt både för barnmorskan och kvinnan under en förlossning. Att låta förlossningen ta tid, bibehålla det så naturligt som möjligt och minska eller helt avstå från medicinska interventioner, medför ständig utveckling av barnmorskans yrkesprofession. Klinisk tillämpbarhet: Studiens resultat påvisar att en lugn och trygg förlossningsmiljö har inverkan på en kvinna och hennes naturliga förutsättningar att föda. Detta kan med fördel inspirera arbetet inte bara inom hemförlossning utan även inom förlossningsvården överlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)