Samverkan inom internationella HR-funktioner : Vilka faktorer främjar respektive hindrar att samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit?

Detta är en Master-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syfte: Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i. Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod. Datan som ligger till grund för studiens resultat samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vid datainsamlingen undersöktes fem internationella organisationer med respondenter som har en befattning inom HR och en tematisk analysmetod tillämpades vid sammanställningen av resultatet. Resultat: Resultatet visar att det finns olika framgångsfaktorer och barriärer för att internationell samverkan ska leda till en känsla av sammanhang och självtillit.  Teknologi, fysiska möten, ledarskap och kultur samt HR-funktionens struktur och medarbetarnas roller har identifierats som de viktigaste framgångsfaktorerna. Kultur, tid och avstånd utgör barriärer för att internationell samverkan ska leda till en känsla av sammanhang och självtillit. Resultatet påvisar också att sambandet mellan internationell samverkan, en känsla av sammanhang och självtillit leder till flera olika effekter, som en ökad prestation, motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa effekter resulterar i en ökad vilja hos HR-medarbetarna till att samverka över nationella gränser. Teoretiska implikationer: Studien bidrar med teoretiska implikationer till forskningen inom SIHRM genom att studera internationell samverkan ur ett nytt perspektiv. Studien bidrar till en ökad förståelse för vilka faktorer som möjliggör eller hindrar att samverkan ska bidra till en känsla av sammanhang och självtillit för medarbetarna inom HR-funktioner. Studien bidrar även med en ökad förståelse för hur effekterna av sambandet kan främja HR-funktionens internationella samverkan positivt. Praktiska implikationer: Studien kan användas som ett ramverk för HR-medarbetare och chefer samt andra individer som samverkar över nationella gränser. Detta genom att det kan bidra med en förståelse för vilka faktorer som främjar eller hindrar att samverkan kan påverka en känsla av sammanhang och självtillit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)