Kartläggning av kylkompressorer : Baserad på katalogdata från kompressortillverkare

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Författare: Emma Byström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden. Alla de kompressormodeller som ingår i kartläggningen är antingen hermetiska eller semihermetiska. Det har i vissa fall varit omöjligt att ta fram den isentropiska verkningsgraden gällande dessa kompressormodeller. I dessa fall har den så kallade hermetiska verkningsgraden använts istället, vilken baseras på den elektriska effekten som kompressorenheten kräver. Kartläggningen är baserad på köldmedierna koldioxid (R744), propan (R290) och tetrafluoretan (R134a) i kombination med ett flertal kompressormodeller av typerna kolv och scroll. Katalogdata för dessa modeller erhölls via Select 8 och Coolselector 2; två beräkningsverktyg från tillverkarna Emerson och Danfoss. För att beräkna de parametrar som inte var tillgängliga via dessa beräkningsverktyg användes samband tillhörande den kompressordrivna förångningsprocessen. Slutligen sammanställdes insamlad och beräknade data i form av tabeller och diagram, där diagrammen utformades i stil med tidigare kartläggningar som förekommer i kurslitteratur på KTH. Det är fortfarande oklart om vad som i Select 8 benämns som ”isentropisk verkningsgrad” endast avser de mekaniska förlusterna som uppkommer under kompressionen, eller om alla förluster i kompressorenheten är inkluderade. Om fallet är det sistnämnda borde denna verkningsgrad ses som en hermetisk verkningsgrad (för semi-hermetiska eller hermetiska kompressorer) istället för enisentropisk. I denna rapport har tanken varit att separera den isentropiska verkningsgraden från den hermetiska verkningsgraden, eftersom så är fallet i den kurslitteratur som använts i rapporten. Däremot har samma termer som förekommer i de båda beräkningsprogrammen även använts i rapporten, vilket är anledningen till varför isentropisk verkningsgrad står utskrivet för de hermetiska och semihermetiskakompressormodellerna från Select 8. Det finns således en risk att vad som står som isentropisk verkningsgrad i denna rapport egentligen ska läsas som hermetisk verkningsgrad. Detta gäller för alla kompressormodeller som behandlats i Select 8. Sånär som på oklarheten som kvarstår kring betydelsen av den isentropiska verkningsgraden från Select 8, är rapportens syfte och delmål genomförda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)