Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Ftalater är benämningen på en grupp kemikalier som används som mjukgörare i olika material. Ett av de vanligaste användningsområdena är som mjukgörare i polyvinylplast (PVC) vilket är ett material som används till många produkter, till exempel leksaker. Ftalater klassas som ”externa mjukgörare” vilket innebär att de har en tendens att läcka från produkter i vilka de ingår. Människor och djur kan sedan ta upp ftalater peroralt, via inhalation, transkutant eller exponeras in utero. Ett flertal ftalater har visat sig vara hormonstörande och orsaka reproduktionstoxiska effekter varför en lagstiftning har införts på EU-nivå för att begränsa användningen av vissa ftalater i leksaker till barn och barnavårdsartiklar. När det gäller leksaker till sällskapsdjur finns dock ingen sådan lagstiftning. De reproduktionstoxiska effekter som setts hos djur som gnagare och kanin är bland annat kryptorkidism, testikelneoplasi, små och atrofierade testiklar och bitestiklar samt små accessoriska könskörtlar. Även försämrad spermakvalitet och nedsatt fertilitet har observerats. De toxiska effekterna tros uppkomma till följd av en antiandrogen effekt hos ftalater och det verkar som att foster och unga djur är mest känsliga. När det gäller hund har endast ett fåtal studier gjorts avseende ftalaters toxicitet men det finns studier som indikerar att det är troligt att även hundar kan drabbas. Detta i kombination med att kryptorkidism och testikelneoplasi är två tillstånd som förekommer hos hund gör att det är relevant att utreda hur exponeringen för ftalater ser ut hos detta djurslag. Därför utfördes en pilotstudie i syfte att undersöka halterna av ett antal olika ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden. Tio leksaker av olika material valdes ut för analys och resultatet visade att två av leksakerna innehöll ftalathalter som översteg de gränsvärden som finns uppsatta när det gäller barnleksaker. För att utreda hur stor risk det är för hundar att använda leksaker med dessa halter av ftalater behövs fler studier avseende toxicitet och total exponering på detta djurslag. Ur försiktighetssynpunkt blir slutsatsen ändå, baserat på att det inte går att utesluta en effekt, att rekommendationer kan ges om att i möjligaste mån välja leksaker av andra material än PVC, speciellt till dräktiga tikar och valpar, samt att barn inte bör leka med hundleksaker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)