Distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare på vårdcentral : En empirisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i kraft vilket medförde ett nytt arbetssätt för både regional och kommunal verksamhet med målet att få en välfungerande utskrivningsprocess. I primärvården i Region Jönköping utformades en ny funktion; vårdsamordnare vilken kan innehas av olika professioner varav majoriteten dock är distriktssköterskor. Avsikten var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare på vårdcentral i Region Jönköpings län. Intervjuer med 16 distriktssköterskor från olika vårdcentraler genomfördes och genom kvalitativ innehållsanalys erhölls två kategorier; att vara spindeln i nätet och olika förutsättningar för att utföra uppdraget samt sju underkategorier. Resultatet visade att distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget generellt var positiva men svårigheter fanns i form av otydliga riktlinjer för uppdraget liksom krav på att använda digitala hjälpmedel i samband med vårdplaneringsmöten. Uppdraget ansågs inte behövas utföras av en distriktssköterska även om det av flera erfors vara en fördel. Vårdsamordnarna ansågs främst ha nytta av tidigare arbetserfarenhet från hemsjukvården.  De viktigaste egenskaperna som beskrevs var att kunna arbeta väl i team både med vårdbehövande personer och andra professioner vilket sågs som en förutsättning för god och säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)