"Den optimala hemsidan": ur ett användarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problem: Vi vill ta reda på vad som är problematiskt i kommunikationen mellan användaren och hemsidan. Vi vill se vilka kommunikativa aspekter av en hemsida som användaren uppskattar och tvärtom. Vi vill se till betingelser som gör att specifika situationer, händelser och ting konnoterar olika saker för olika användare på Internet, som t ex motivation och perception. Syfte: Syftet med denna undersökning är att via en kvalitativ observationsstudie ta reda på vad som är en bra hemsida utifrån de aspekter som omnämns i vår problemformulering. Undersökningen: Vi har gjort en användarstudie med kvalitativ ansats på elever vid datorteket i Landskrona. De har utfört uppgifter på tre hemsidor, med varierande innehåll. Studien var en semistrukturerad observation med en efterföljande semistrukturerad intervju. Teorin bakom observationen var Thinking Aloud Metod. Den går främst ut på att användaren under observationen berättar för observatören vad han/hon gör på de olika hemsidorna. Utöver observationen, har vi gjort två stycken expertintervjuer, med Fredrik Wackå webbmaster på Malmö Högskola och med Petter Alexandersson doktorand på institutionen för informatik vid Lunds Universitet. Slutsatser: En bra hemsida är konstruerad i ett målgruppsanpassat perspektiv. I inget annat medium är en målgruppsanalys så viktig eftersom, den användare som inte finner tillfredsställelse på en specifik hemsida, har en uppsjö med alternativ att välja på och kan därför genast bege sig till en ny destination. Texter på Internet måste kontinuerligt provas i användartest, eftersom textens effektivitet är väldigt svår att förutspå. Man måste förtydliga allt som inte är självklart på Internet och eftersom det är omöjligt att bedöma vad som är självklart, så måste allt förtydligas, speciellt länkar. I fall man använder metaforer på Internet, så måste dessa överrensstämma med vad man normalt associerar företeelsen till off-line. Det kan tyckas självklart, men ofta missbrukas användandet av metaforer och de tillåts sakna många av de egenskaper som användaren förväntar sig. Lämna vitytor i designen. Dela upp innehållet på flera sidor istället för att trycka in för mycket på en sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)