Positionsbaserade Tjänster: En Etisk Utmaning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Positionsbaserade tjänster är tjänster som blivit möjliga tack vare modern positioneringsteknik. Ny teknik har ofta haft en vidare påverkan på samhället än vad man initialt kunnat överskåda. I denna studie undersöks vilka återverkningar användandet av positionsbaserade tjänster kan få på ett etiskt och mänskligt plan med syftet att besvara frågan; Hur ser de socioetiska relationerna i samhället i samband med positionering ut? En undersökningsmodell utformades och testades i en kvantitativ enkätundersökning där respondenterna var studenter vid Institutionen för Informatik vid Lunds Universitet. Analysen visade bland annat hur stor inverkan syftet med positioneringen hade på respondenternas åsikter kring positionsbaserade tjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)