Matematik i förskolan : En kvalitativ studie kring den nyutexaminerade förskollärarens uppfattning om synliggörandet av matematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie behandlar matematik i förskolan. Syftet är att skapa en inblick i hur nyutexaminerade förskollärare uppfattar deras synliggörande av matematik i förskolan. Studien syftar även till att undersöka vad förskollärarna anser att matematik kan innebära i förskolan. Studien baseras på kvalitativa semistrukturella intervjuer med förskollärare från två olika kommuner i nordvästra Skåne. Intervjuerna baseras på nio intervjufrågor som ger förskollärarna möjlighet att beskriva sina uppfattningar om ämnet matematik. Resultatet visar att förskollärarna synliggör matematiken för barnen genom samtal och med hjälp av olika artefakter. Fysiska artefakter kan vara till exempel leksaksbilar, bilder och klossar. Mentala artefakter är talande och tänkande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)