Undersköterskan inom sjukvården - glad, empatisk och stressad : En kvalitativ studie om undersköterskans livsvärld

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Studien behandlar upplevelser och erfarenheter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för undersköterskor arbetandes på sjukhus, samt hur undersköterskorna erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Detta ställts i kontrast till hur undersköterskeyrket presenteras utåt, via bilder och utbildning. Studien bygger på en fenomenologisk ansats och data har insamlats via semistrukturerade intervjuer. De teorier som applicerats i bearbetningen av materialet är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, samt Arlie Russell Hochschilds känsloarbete. Ur intervjuerna har det framkommit att undersköterskan ofta befinner sig i den främre regionen, trots att de i relation till vissa grupper och situationer befinner sig i den bakre regionen, samt att bristande kunskaper i språk ofta leder till missförstånd mellan undersköterskor samt mellan undersköterska och patient. De olika rollerna som undersköterskorna tar på sig hamnar ibland i konflikt med varandra med stresspåslag som följd och en känsla av att vara behövd på fler ställen samtidigt. Det kollegiala stödet mellan undersköterskorna är stort och det är en förutsättning för att undersköterskan ska trivas på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)