Hur nationella kulturella skillnader påverkar ledarstilen : en studie av svensk-engelska team

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: När individer från olika kulturer möts och arbetar tillsammans uppstår det ofta missförstånd och konflikter. Ett sätt att uppnå förståelse för hur nationell kultur påverkar ett företag, är att studera ett team. Ledaren är mycket viktig för teamet och i ett mångkulturellt team kan hans arbete bli komplicerat pga. olika värderingar etc. som finns i olika kulturer.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om ledaren för ett svensk- engelsk team bör anpassa sin ledarstil efter de nationella kulturella skillnaderna i teamet, och i sådana fall hur. Vår avsikt är även att undersöka vilka styrkor och svagheter som är förknippade med ett svensk-engelskt team. Avgränsningar: Vi avgränsar oss till nationell kultur.

Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en kvalitativ studie, baserad på åtta intervjuer.

Resultat: De viktigaste skillnaderna mellan svenskar och engelsmän är: beslutsfattande, kollektivism vs. individualism, och auktoritetsacceptans. Ledarstilen påverkas av ledarens och teammedlemmmarnas kulturella bakgrund. I situationer när teammedlemmarnas motivation kan förbättras, tycker vi att ledaren bör anpassa sin stil efter kulturella skillnader i teamet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)