Relationen mellan ledarskap och hållbarhet : En fallstudie vid Transdev Sverige AB

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problematisering: Företag står inför utmaningar som handlar om att inkludera hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. Påtryckningar ökar från samhällets olika intressenter, som sätter press på att företag och företagsledare agerar ansvarsfullt. Hållbarhet är idag en aktuell och relevant fråga som företag, styrelser och ledare på något sätt får ta i beaktning på grund av dessa påtryckningar från samhället. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet är, enligt oss, en samhällsaktuell fråga för företag. Det finns idag omfattande forskning kring ledarskap och en hel del forskning om hållbarhet. Forskningen däremellan är däremot relativt outforskad. Det behövs därför en förståelse för hur denna relation ser ut. Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till förståelse av hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut i ett svenskt företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan vara av betydelse för hållbarhet. Metod: För att besvara syftet är denna studie uppbyggd av en pilotstudie och en enfallsstudie av kvalitativ karaktär, där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem ledare i ledningsgruppen på Transdev Sverige AB. Studien har en induktiv ansats. Slutsats: Resultatet från denna studie har visat att relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser olika ut. Ledningsgruppens kontext och ledarnas ansvarsområden har varit avgörande i beskrivningen av hur relationen ser ut. Kontexten och ansvarsområdena har dessutom varit avgörande för var i hållbarhetsbegreppet ledarna lägger sin tyngdpunkt. Relationen beskrivs vidare utifrån tre identifierade “relationsbyggare”: mål, moral och kunskap. Dessa tre är aspekter som vi anser vara av betydelse för hur relationen ser ut i denna studies specifika kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)