Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. Belöningssystem finns till för att styra och påverka anställda mot företagets övergripande mål och strategi. För att företag ska kunna styra i rätt riktning krävs det att de vet hur deras anställda motiveras vilket i sin tur leder till att de måste förstå hur deras medarbetare påverkas av olika slags incitament.   Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur säljare inom den privata tjänstesektorn styrs genom belöningssystem och hur detta uppfattas av de operativa säljarna. Detta för att utreda om det finns en överensstämmelse med vad som motiverar säljarna och vad dem belönas för. Vidare skall detta bidra med hur säljare motiveras genom sammansättning av monetära och icke-monetära belöningar.   Metod: Uppsatsen är strukturerad kring en kvalitativ metod. En komparativ studie med fallstudieinslag har genomförts där insamling av data skett genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på två försäljningsföretag inom den privata tjänstesektor som tillhandahåller finansiella tjänster.   Slutsats: Försäljningsföretagen har syften som baseras i att styra säljare till ökat värde av organisationen genom försäljning. Grunderna utgår ifrån finansiella mål och mätningar sker i form av antal försäljningar och volym på premien eller lånet. Det existerar i vissa fall även icke-finansiella mål till viss grad hos företagen. Formen av belöningar kommer främst i monetär form men är även till viss del kombinerat med icke-monetära belöningar. Det visar sig att de icke-monetära belöningarna såsom tävlingar, erkännande och beröm anses mer värdefulla av de anställda vid förändring av företagets storlek och miljö. Det visar sig att den personliga styrningen försvinner samtidigt med den icke-monetära delen av det formella belöningssystemet. Mottagarna upplever belöningarna på olika sätt beroende på om de drivs av yttre eller inre motivation. Det existerar många risker inom belöningssystem varav ett stort är att kombinationen av finansiella mål och icke-monetära belöningar inte alltid motsvarar den prestation som krävs för belöning. Nyckelord: Belöningssystem, contingency theory, tjänstesektor, motivation, belöningar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)