Aktör eller struktur – En jämförande studie av läroböcker för gymnasieskolan i historia

Detta är en C-uppsats från

Författare: Johan Andersson; [2011]

Nyckelord: Historiesyn; läroböcker; aktörsperspektiv;

Sammanfattning: SammanfattningUppsatsen undersöker om historiesynen i svenska gymnasieböcker förändrats. Närmarebestämt om styrkeförhållandet mellan det strukturella förklaringssättet och det aktörsbaseradeförklaringssättet förändrats i gymnasieskolans historieböcker mellan perioderna 1965-75 och000-010, och i sådana fall på vilket sätt. Bakgrunden till studien är de stora ochgenomgripande värderingsförändringar som skett i det svenska samhället mellan de bådaundersökta perioderna. Under framförallt 80- och 90-talet växer en ny individualism framsom tränger tillbaka det tidigare svenska kollektivistiska samhället. Dessa nya värderingar fårkonsekvenser inom en rad områden, såväl inom ekonomisk politik, som inom detorganiserade Sverige. Sammantaget innebär dessa förändringar att egenintresset stärks på detallmännas bekostnad, att individen så att säga ställs i centrum som ”sin egen lyckas smed”.Uppsatsen undersöker således med utgångspunkt från ovanstående frågeställning, huruvidadessa nya samhällsgenomgripande värderingar fått genomslag också i historiesynen. Studientittar endast på avsnittet i böckerna som handlar om den franska revolutionen. Resultatet visaratt en viss förändring skett i historiesynen till fördel för det aktörsdrivna synsättet, men attbakomliggande strukturella orsaker som ekonomi och sociala villkor ändå generellt sett har destarkaste förklaringsvärdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)