Intelligent löpband : Hastighetsreglering efter användarens rörelse och ökad säkerhet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Det finns ett behov av billiga löpband som reglerar hastighet automatiskt efter användarens steg. Behovet finns främst inom vården för rehabilitering av patienter med olika rörelse- eller balansproblem där nuvarande lösningar ofta är mycket dyra. Fördelar är att kunna förbättra behandling, öka tillgänglighet och öka säkerhet utan att kräva utrustning på användaren. För att lösa detta skapades ett system med löpband och sensorer som kan följa användarens position och kroppshållning och reglera löpbandets hastighet efter detta. Kroppshållning följs av en algoritm som identifierar risker som tecken på tappad balans eller fall och bandet bör saktas ner eller stoppas. En prototyp skapades under ett tidigare projekt men denna hade problem och svagheter. Problem med lasersensorn för avståndsmätning undersöktes och tröghet i löpbandets styrning testades. För att undvika trögheten gjordes försök att ta reda på löpbandets kommunikationsprotokoll för att uppnå närmare motorstyrning. Nya algoritmer för hastighetsreglering och riskdetektering skapades. Det ursprungliga systemet gjordes om för att lägga till nya funktioner och tester. Resultat visar att sensorproblemen berodde på elektromagnetisk interferens från löpbandet som störde sensorns I2C-protokoll. Jämförelse mellan laser och Kinect visar att lasern inte behövs och att Kinect-sensorn ger stabilare mätningar. Det nya systemets mjukvara ger en mer modulär testmiljö för algoritmer. Det kan vara svårt att anpassa löpband beroende på konstruktion utan att bygga om för att uppnå en mjuk hastighetsreglering. Systemet och algoritmerna kan med lämplig styrmetod uppnå reglering av hastighet efter användarens rörelse och ge ökad säkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)