Sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till patienter med svår KOL – en kvalitativ intervju-studie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans interaktion med patient och närstående har stor betydelse för omvårdnad. Närstående till patienter med svår KOL tar stort fysiskt och psykiskt ansvar i hemmet och är i behov av stöd från vården.Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till patienter med svår KOL.Metod: Intervjuerna genomfördes med sex sjuksköterskor på lungmottagningen vid Angereds närsjukhus. Data analyserades med hjälp utav kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Stöd till närstående är en viktig men ofta outtalad arbetsuppgift och innebär att genom information, kommunikation, teamarbete och andra hjälpmedel kunna identifiera närståendes mående. På så sätt kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal ge stöd och avlastning åt närstående i arbetet med patienten.Slutsats: Närstående till patienter med svår KOL är i stort behov av stöd från vården. Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar med en familjefokuserad omvårdnad där patient och närstående ses som en enhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)