Bemötande av familjer där barn far illa - Känslor som uppkommer hos röntgensjuksköterska och hur dessa kan hanteras.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: I arbetet på en röntgenavdelning möter röntgensjuksköterskan dagligen flera olika patientfall som kan ge upphov till etiska konflikter. Ett sådant fall är när det kommer in barn som misstänks vara utsatta för misshandel. Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva hur röntgensjuksköterskan, utifrån etiska riktlinjer, kan hantera sina känslor och handlingar vid röntgenundersökningen och i mötet med barn och föräldrar där det föreligger misstanke om barnmisshandel. Metod: En integrativ litteraturstudie där artiklar sökts i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus och Summon. Sökningen resulterade i nio kvalitativa och en kvantitativ artikel. Resultat: I analysen framkom två teman och åtta subteman som beskriver röntgensjuksköterskans agerande och upplevelser i samband med mötet av barn som misstänks ha blivit misshandlade. Slutsatser: Röntgensjuksköterskan ska agera professionellt i situationer där det föreligger misstanke om barnmisshandel och inte döma föräldrarna eller patienten på förhand. Röntgensjuksköterskor anser att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta de här familjerna på etiskt korrekt sätt och önskar därför mer utbildning inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)