Interventioner med djur och dess påverkan på personer med depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Från 1700-talet finns det dokumenterat att djur varit en del i vården för patienter med psykisk ohälsa. Tjugotre procent av Sveriges vuxna befolkning uppger sig känna avsaknad av psykisk hälsa och nittio procent av alla sjukskrivningar relaterat till psykisk ohälsa beror på depression eller ångestsyndrom. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om djurinterventioner har påverkan på personer med depressiva symtom och depression. Metod: Design var en litteraturstudie av 11 kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar vilka analyserades genom manifest innehållsanalys. Resultat: Djurinterventioner har en positiv påverkan på personer med depression. I analysen framkom tre huvudkategorier; Förbättring i sjukdomsbilden, Självkänsla samt Socialisering. Slutsats: Sjuksköterskor kan ha nytta av litteraturstudiens resultat genom att kunna rekommendera djurinterventioner till patienter för att bidra till självhjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)