Nyanlända flyktingars socialisering i Gavlegårdarnas lägenhetsbestånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Författare: Marianne Skogh; Loveth Ikuobase; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ABSTRACT   Titel: Nyanlända flyktingars socialisering i Gavlegårdarnas lägenhetsbestånd       Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Loveth Ikuobase och Marianne Skogh   Handledare: Jonas Kågström   Datum: 2011 - januari   Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur Gavlegårdarna och de boende ser på Gavlegårdarnas försök att socialisera nyanlända flyktingar och hur Gavlegårdarna önskar att man ska bete sig i deras lägenhetsbestånd. Vi tycker att ämnet är företagsekonomiskt relevant eftersom långsiktig ekonomisk hållbarhet för ett bostadsföretag förutsätter att alla boende trivs och kan förenas i bostadsföretagets vision för hur boendet ska fungera. Detta för att kunna minska kostnader för företaget långsiktigt och för att förbättra relationerna bland hyresgästerna.   Metod: Vi valde att använda kvalitativ ansats eftersom vår uppsats fokuserar på människors socialisering samt kunskapsöverföring mellan människor. Metoden har hjälpt oss att få en ökad förstålelse kring hur de mänskliga aktörerna uppfattar verkligheten. Primärdata och sekundärdata används för att samla in data. Vi bestämde oss för att göra personliga intervjuer, dels för att kunna iaktta personernas kroppsspråk och dels för att kunna ställa kompletterande frågor. Dessutom intervjuade vi en del personer som inte har svenska som modersmål. Vi samlade in sekundärdata via Internet, böcker, tidningar osv. Inför intervjuerna formulerade vi ett antal frågor utan svarsalternativ vilket gör att vår datainsamling tar hänsyn till respondenternas situation bättre än t.ex. fasta svarsalternativ. Under intervjuerna ställdes inte frågorna nödvändigtvis i någon speciell ordning. Det beror på att vi vill att de intervjuade ska ha stort utrymme att svara varierat på frågorna och också för att undvika ”ja” eller ”nej” svar. Vi hade möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuernas gång genom att vi direkt kunde anknyta till de olika svaren vi fick.   Resultat & slutsats: Arbetet visar att informationsflödet från Gavlegårdarna inte uppfattas som ett problem bland nyanlända flyktingar. Men kommunikation och förståelse av data upplevs som ett problem på grund av språksvårigheter. Den visar också att det finns många invandrare som skulle finna det önskvärt att ha en fastighetsskötare som har invandrarbakgrund. Detta kommer att bidra till att eliminera eller minska problemen med kommunikation och missförstånd av information mellan nyanlända flyktingar som hyresgäster och Gavlegårdarnas personal. Trots att det finns nyanlända flyktingar som tycker att lägenheterna bör fördelas i olika stadsdelar för att blanda de nyanlända med svenskar för att motverka segregation, finns det inte någon tanke eller några planer från Gavlegårdarna att placera nyanlända flyktingar i olika stadsdelar. Dels därför att det ofta finns flera lediga lägenheter i samma bostadsområde och dels för att det finns den uppfattningen att de nyanlända flyktingarna ändå kommer att söka sig tillsammans i vissa områden när de får möjlighet att söka lägenhet själva. Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det skulle vara intressant om man kunde börja forska om delaktighet. Med det menar vi att hyresgästernas önskemål, även om de inte är anslutna till hyresgästföreningen, bör beaktas. Vi tycker också att man kan börja jobba med olika kulturföreningar som finns runt omkring i områdena, för att kunna samla information som kan bli viktig att använda för utformning av områdenas trivsel. Detta kan fungera som kvalitetshöjande injektion i olika bostadsområden.   Uppsatsens bidrag: Detta arbete har behandlat ett utomordentligt lärorikt ämne för oss, vilket gjort att vi har förstått hur informationsöverföring kan vara ett viktigt verktyg i vårt samhälle. Med detta arbete har vi fått en djupare insikt och förståelse om hur kommunikation och integration är en betydelsefull del i Gavlegårdarnas dagliga arbete, och hur nyanlända flyktingar som bor i Gavlegårdarnas bostäder upplever socialisering.  Vi uppmanar alla som kommer att läsa denna uppsats att göra det med öppet hjärta, för vi vet att denna bransch präglas av kulturell mångfald som det är nödvändigt att fortsätta att forska inom.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)