Starkt butikskoncept : ur unga kunders perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: I dagens samhälle kretsar shopping inte bara kring själva produkterna som säljs, utan även om hur butiksmiljön är uppbyggd. Den visuella miljön och hur produkter presenteras har stor påverkan på kunders beteende och inköp. Ljus, ljud och färger påverkar våra sinnen både positivt och negativt, vilket butiker utnyttjar på olika sätt. Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva vad unga kunder (18-25 år) anser ska ingå i ett attraktivt och starkt butikskoncept. Syftet är också att undersöka hur unga kunder upplever likheter respektive skillnader gällande butikskoncept för butikskedjor och produktutvecklande varumärkesleverantörer. Metoden som använts för att komma fram till resultatet och slutsatsen är både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. En webbenkät på 10 frågor skickades ut via mail och besvarades av 100 personer. Sex stycken djupgående intervjuer gjordes efter att svaren på den kvantitativa undersökningen hade analyserats. Resultatet är att de två mest betydelsefulla faktorerna i ett starkt butikskoncept, enligt uppsatsens undersökningar, är fokusering på ordning och reda samt personalbeteende. Skillnaderna mellan de olika butikskoncepten visade sig i alla olika kategorier men främst i just ordning och reda av butiken samt gällande personalens attityd. Enligt uppsatsens undersökning uppskattar unga kunder generellt sett produktutvecklande varumärkesleverantörers butikskoncept mer än butikskedjors. Engelsk titel: Strong and attractive store concept - from young customers perspectiveEngelska nyckelord: Product developing brand manufacturers, chain store, store concept, customer experience, customer behavior, sensory influences, visual merchandising Sammanfattning på engelska: In today's society shopping is not just about the products that are sold. How the retail environment is constructed, the visual environment and how the products are presented has a major impact on customer behavior while purchasing. Light, sounds and colors affect our senses both positively and negatively, which stores utilize in different ways. The purpose of this research paper is to describe what young customers (18-25 years old) consider to be included in an attractive and strong store concept. It also aims to examine how young customers perceive similarities and differences considering store concept for chain stores and product developing brand manufacturers. The method that has been used to get the results and the conclusion is both a quantitative and a qualitative survey. An online survey of ten questions was sent out by email and was answered by a hundered people. Six interviews were made after the responses to the quantitative survey had been analyzed. The result is that the two most significant factors in a strong store concept, according to the thesis research, is focusing on order in the store and staff behavior. The differences between the two different store concepts appeared in all categories but mainly in the order of the store as well as staff behavior. According to the thesis research customers generally appreciate the store concept of product developing brand manufacturers more than chain stores concepts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)