Familjehem: En stor omställning och ett stort ansvar : En kvalitativ studie om konsulentstöd utifrån familjehemsföräldrar och personalens upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av stödet som ges till familjehem via en konsulentstödd verksamhet. Frågorna för studien var hur familjehemsföräldrarna och personalen upplever stödet. Tre familjehemskonsulenter och två familjehemsföräldrar intervjuades. Med en kvalitativ metod och en fenomenologisk inriktning kunde upplevelsen av konsulentstödet studeras. För att få en förståelse för intervjumaterialet användes två olika analys perspektiv i form av systemteorin och utvecklingsekologin. Resultatet visade i likhet med tidigare forskning att viktiga delar i stödet var tillgänglighet, information, relationer, utbildning, handledning och träffar med andra familjehem. Resultatet visade att båda familjehemsföräldrarna i studien var nöjda med konsulentstödet överlag. I studien framkom dock att verksamheten inte kunde erbjuda nya familjehem utbildning innan en första placering görs vilket familjehemsföräldrarna framhävde som väsentligt. Verksamheten hade även sämre möjligheter att erbjuda en bra kontinuerlig utbildning i form av föreläsningar. Studiens resultat tillsammans med tidigare forskning visade även att upplevelsen av ett bristande nätverk finns hos familjehemsföräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)