Förväntningarna på revisorns betydelse vid kreditbedömningen under krissituationer, sett ur SME-företagens, bankernas och revisorernas perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Små och medelstora företag har en betydelsefull funktion i samhället och bidrar till ett lands ekonomiska tillväxt. Under en kris finns det risk att SME-företagens betydelsefulla roll kan minimeras med tanke på att tillgången till kredit kan stramas åt under kriser, vilket gör att vissa företag står utan någon finansiering. Revisorerna kan i dessa tider bidra med trygghet gentemot bankerna och dess kreditbedömning av företagen. Detta skapar frågeställningen gällande vilka förväntningar det finns på revisorns betydelse för kreditbedömningen av små och medelstora företag under en kris. För att kunna besvara frågeställningen har utgångspunkten varit att undersöka revisorernas, SME-företagens och bankernas förväntningar på revisorns betydelse. För att genomföra denna studie har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats. Vi har totalt genomfört nio intervjuer, varav tre av varje aktör; revisorer, SME-företagen och banker. Vidare kunde vi i en större utsträckning se likheter kring revisorns betydelse vid krissituationer, där det ofta framlades att revisorn bidrar med trygghet och underlättar kreditbedömningen. Vi kunde däremot se skillnader kring förväntningsgapet på revisorn som inte framhävs lika tydligt. Bankerna i studien uppvisade ett tydligare förväntningsgap under en krissituation när det gäller revisorn och dess uppgifter i jämförelse med företagen. Detta kan bero på att revisorns granskningsarbete kan användas som underlag vid en eventuell kreditbedömning av ett företag. Avslutningsvis kan vi fastställa att det finns likheter kring revisorns betydelse vid kreditbedömningar under en kris men att det finns skillnader kring förväntningarna på revisorn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)