Regleringen av prospekt - särskilt om prospektansvaret i svensk och engelsk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Att investera i aktier på värdepappersmarknaden blir alltmer vanligt förekommande vilket resulterar i ett ökat behov av information för marknadens aktörer. Reglerna om prospekt syftar huvudsakligen till att skydda en investerare från felaktig information avseende ett investeringsobjekt. När ett bolag erbjuder överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad står detta nämligen under en skyldighet att tillhandahålla information i form av ett prospekt med uppgifter avseende bolaget och de erbjudna värdepapperna. Eftersom en investerare huvudsakligen fattar sitt beslut på grundval av detta kan ett felaktigt eller bristande prospekt ge upphov till en väsentlig ekonomisk skada för denna investerare. Prospektreglerna har utarbetats på EU-rättslig nivå och har implementerats på olika sätt i olika medlemsstater, där Sverige och England behandlas i uppsatsen. Beträffande svensk rätt är uppsatsens slutsats att ett klart rättsläge endast förekommer avseende ansvaret för bolagets organföreträdare, vilkas prospektansvar är särskilt stadgat i lag. För bolaget, värdepappersinstitutet och övriga medverkande får rättsläget anses oklart. Om inget brott har begåtts torde möjligheten att hålla själva bolaget ansvarigt för prospektet vara närmast obefintlig. Möjligheter att hålla värdepappersinstitutet och övriga medverkande parter ansvariga föreligger i teorin men förutsättningarna är många och ett oklart rättsläge gör att framgångarna med en skadeståndstalan synes relativt små. Slutsatsen beträffande engelsk rätt är att ett tydligare rättsläge är för handen beträffande olika parters ansvar. Ansvaret för flera subjekt, däribland bolaget och medverkande personer, är särskilt stadgat i lag och förutsättningarna som krävs för ansvar torde inte möta lika komplexa frågeställningar som möts i den svenska rätten. Området för prospekt är dynamiskt och många förändringar har skett de senaste åren och flera lagförslag har presenterats såväl i Sverige som inom EU-rätten och England. För svenskt vidkommande föreslås en ny lagstiftning träda i kraft i juli år 2014, vilket innebär att rättsläget för uppsatsämnet inom kort kan förändras. Detta förslag skulle innebära väsentliga förändringar till dagens reglering och skulle närma sig lösningen i engelsk rätt bland annat i betydelsen att ansvaret för bolaget och övriga medverkande är särskilt stadgat i lag. Med bakgrund i de fakta som uppsatsen presenterar är den sammanfattande bedömningen att detta lagförslag anses vara en passande lösning på den problematik och de oklarheter som i nuläget föreligger och som trots tidigare lagförslag ännu inte har nått en lösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)