Fysisk aktivitet : en slagkraftig företagsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera och skapa förståelse kring hur företag använder fysisk aktivitet som en strategi för en mer hälsosam och lönsam arbetsplats. Vidare vill vi att studien ska vara ett underlag för andra företag som vill implementera fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Metod: Genomförande har skett via en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Fem semistrukturerade intervjuer med olika organisationer har gjorts, där intervju skett med en personen i företaget som de själva ansett lämpade att besvara forskningsfrågan. Slutsats: Stuiden har visat att det finns flera olika sätt att använda fysisk aktivitet som en strategi för en mer hälsosam och lönsam arbetsplats. Vi har vi identifierat att företag som använder sig av fysisk aktivitet blir en attraktivare arbetsplats och samtliga respondenter påstår att det är den främsta konkurrensfördelen med strategin. Utifrån vårt resultat finner vi det ”optimala sättet” att använda fysisk aktivitet på. Det är obligatorisk form på arbetstid med en tydlig kravbild för att erhålla önskvärda effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)