Utbildningsturism - Upplevelser som förenar nytta med nöje

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problembeskrivning: Allt fler människor åker till olika resmål med målet att lära sig något. Det finns ett problem i den nya trenden då företagen måste vara medvetna om den kritiska hanteringen av balansen mellan nytta och nöje i utformningen av tjänsten. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag inom utbildningsturism frambringar värdeskapande upplevelser. Frågeställningar: På vilket sätt medverkar kunderna i upplevelsen? Hur skapas tjänsternas värde? Hur förhåller sig företagen till nytta och nöje i sitt tjänstekoncept? Metod: Vi använder oss av metoderna kvalitativ intervjuer och textanalys i form av en innehållsanalys. Innehållsanalysen utfördes manuellt med ett enkelt, utformat kodningsschema. Vi har även använt oss av andrahandsmaterial från ett av studieföretagen. Slutsats: Företagen arbetar med balansen mellan nytta och nöje på olika sätt. Det ena företaget arbetar med individanpassning medan det andra företaget själv har bestämt att utbildningen endast ska ge nytta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)