Värdegrund+Skönlitteratur=Sant : En studie om skönlitteratur och värdegrundsarbete i svenskundervisningen i årskurserna 1–4

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Marie Sellergren; Michaela Johanson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur lärare kan arbeta med värdegrunden genom skön­litteraturen i årskurserna 1–4. Vidare har vi undersökt hur lärare tolkar begreppet värdegrund, om lärare prioriterar skönlitteratur i svenskundervisningen och hur lärare kan använda skön­litteratur i svenskundervisningen.   I vår undersökning har vi utgått från en kvantitativ enkätundersökning via webben och öppen direkt observation med låg grad av struktur. Enkätundersökningen utfördes på 94 verksamma svensklärare i Vimmerby kommun och i Göteborgs kommun. Enkätundersökningarna gav oss en bredare syn på värdegrunden och skönlitteratur. Observationerna utfördes på två lärares undervisning som arbetar med värdegrunden genom skönlitteratur och genomfördes av oss båda i Vimmerby kommun. Observationerna medförde att vi fick en djupare insyn i lärarnas perspektiv.   Utifrån enkätundersökningen och observationerna visar resultatet att högläsning av skön­litteratur och efterföljande boksamtal var viktiga faktorer i arbetet med värdegrunden genom skönlitteratur. Lärarna förmedlade även olika tolkningar av begreppet värdegrund och den mest förekommande tolkningen var ’människors lika värde’ följt av ’respekt’ – att respektera och acceptera olikheter. De allra flest lärare prioriterade skönlitteratur i undervisningen, men det fanns några undantag. Det vanligaste användningsområdet för skönlitteratur i svenskunder-visningen var högläsning med efterföljande diskussioner. En viktig slutsats är att läraren bör fortsätta med högläsning för sina elever med efterföljande diskussion för att nå elevernas tankar, funderingar, rädslor och åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)