Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation : En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation – En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Josefin Tangen, Pauline Wiberg   Handledare: Monica Wallmon, Maria Fregidou-Malama   Datum: 2018 – januari   Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt 10 intervjuer genomfördes med medarbetare inom upplevelseindustrin. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys.   Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga tre grundläggande behov påverkar arbetsmotivationen hos medarbetare inom upplevelseindustrin, samt att ledningen arbetar med att främja dessa tre behov. Respondenterna anser att ledningen arbetar med att främja samhörighet på ett tillfredställande sätt men att arbetet med att tillgodose behovet av kompetens och autonomi kan förbättras. Förslag till fortsatt forskning: Då flertalet respondenter poängterat att positiv återkoppling från kunder är av stor betydelse, föreslår vi att fortsatta studier kan undersöka om kundens återkoppling möjligen upplevs viktigare än ledarens återkoppling för medarbetare inom upplevelseindustrin. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att genomföra en mer omfattande studie för att skapa djupare förståelse, eftersom att denna studie är begränsad till endast tio intervjuer. Då studien endast utgår från ett medarbetarperspektiv skulle framtida forskning avseende behovstillfredsställelse och arbetsmotivation utifrån ett ledningsperspektiv bidra till ökad förståelse inom ämnet.   Uppsatsens bidrag: Genom denna studie har vi ökat förståelsen för hur individens tre grundläggande behov påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin, som är ett outforskat område. Denna studie tillför således ett teoretiskt bidrag gällande ett nytt område, upplevelseindustrin, till den befintliga forskningen avseende arbetsmotivation. Vi menar också att denna studie bidrar till praktiken då vi uppmärksammat och studerat medarbetarens centrala roll inom upplevelseindustrin. Denna studie kan således ge ett bidrag till ledare inom upplevelseindustrin i deras arbete med att motivera medarbetare, vilket i det förlängda leder till en positiv upplevelse för kunden och en lönsam verksamhet.   Nyckelord: Upplevelseindustrin, arbetsmotivation, kompetens, autonomi, samhörighet, Self-Determination Theory, Servant Leadership.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)