Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet migranter har ökat snabbt under de senaste decennierna både i Sverige och i Europa. Migranternas upplevelser av att leva med hjärtsvikt innebär svårigheter att hantera och förstå sjukdomen relaterat till språkbarriär samt olika kulturella och religiösa synsätt. Migranter ställer annorlunda krav på det befintliga hälso-och sjukvårdssystemet än infödda svenskar. Det finns få studier som uppmärksammar egenvårdsproblematik hos migranter vid hjärtsvikt. Nyligen uppmärksammades att migrantpatienter med hjärtsvikt har svårigheter att upptäcka de subtila förändringarna i hälsotillståndet och att tolka symptom. Det är svårt att avgöra vad som är orsaken till problemet då sjuksköterskornas erfarenheter om att ge råd om egenvård inte är välstuderat. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av rådgivning om egenvård till migrantpatienter med hjärtsvikt. Metod: För att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter valdes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien valdes induktiv analysprocess för att få fram resultat från berättelser och iakttagelser under intervjuerna. Resultat: Fyra kategorier växte fram: att anta utmaningar, att arbeta utifrån etiskt och juridisk ansvar, att vara kreativ vid rådgivning och patientens hälsoliteracitet avgör. Studiens fynd visar att det behövs större användning av professionella tolkar, rådgivningsanpassning utifrån patientens kunskapsnivå och kartlägga patientens hälsoliteracitet för att förbättra patientensförmåga till egenvård. Slutsats: Rådgivning om egenvård har visat på många utmaningar. Studiens resultat kan förbättra sjuksköterskornas arbetssätt genom att aktivt arbeta med de brister som uppmärksammats, vilket är att använda professionell tolk om det finns behov, införskaffa mer kulturell kunskap för att kunna förstå migrantpatienterna som kan leda till förbättrad rådgivning och vikten av att kartlägga patientens hälsoliteracitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)