Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor : utifrån kunskap, styrning och regelverk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Sammanfattning: Renskötsel är en central del i den samiska kulturen och bedrivs av sa-mer som är ett erkänt urfolk i Sverige. Renskötsel bedrivs på ca 55 procent av norra Sveriges areal, där renskötseln nyttjar samma marker som skogsbruk. Gödsling, avverkning och markberedning är skogliga åtgärder som bidrar till att minska renbetesmarker och renbete i form av minskade mark- och hänglavar som är primär föda för renen. Däri-genom har det uppstått konflikt mellan renskötsel och skogsbruk. Skogsstyrelsen är en nationell myndighet vars uppgift är att se till så de skogspolitiska målen nås. Det innefattar bland annat att utöva till-syn, rådge markägare i skogliga frågor och besluta om hänsyn till bland annat renskötsel vid avverkning. För att kunna fatta beslut om hänsyn till renskötsel krävs det att Skogsstyrelsen besitter kunskaper om renskötsel. Denna studie har genom enkäter och semistrukturerade in-tervjuer undersökt Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor avse-ende tre centrala aspekter; kunskap, mål och styrning samt regelverk. Resultatet visar att Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor uti-från befintlig kunskap, styrmedel och gällande regelverk är bristfällig. Kunskapen om renskötsel är varierande, och generellt inte tillräckligt hög för att visa på en djupare förståelse för hur skogliga åtgärder på-verkar renskötsel. Styrningen och styrmedlen relaterade till renskötsel från strategisk nivå är otydliga. Det finns brister i SVL och Skogssty-relsen har inga mål för renskötsel. Dessa brister bidrar till problem på operativ nivå för handläggarna, som ska utföra ett rättssäkert arbete och kunna vila på god styrning och tillämpbara lagar, reglar och rutiner. Så är inte fallet idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)